Podstawowe informacje na temat audytów energetycznych oraz audytów remontowych

   Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 r. warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego albo audytu remontowego modernizowanego budynku.
    Audyt energetyczny oraz audyt remontowy to opracowania określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
   Droga postępowania przy staraniu się o przyznanie premii termomodernizacyjnej rozpoczyna się od zlecenia wykonania  audytu  energetycznego. Premia termomodernizacyjna jest przyznawana po wykazaniu, że realizowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania ustawowe, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:
  1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
    -w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
    -w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu  grzewczego –  o co najmniej    15%;
     -pozostałych budynkach – co najmniej o 25%
                                        albo
 2. zmniejszenie rocznych strat energii  o co najmniej 25%
                                        albo
 3. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%
                                        albo
 4. zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
    Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji, przy czym nie może ona być większa niż:
1. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
                                         oraz
2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii .
   System ten obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:
 budynkach mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie);
budynkach zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domy dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory…)
budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe…);
Premia remontowa może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytku przed 14.08.1961 roku.
     W rozumieniu zapisów Ustawy inwestorem, który ma prawo starać o przyznanie premii jest:
- osoba fizyczna,
- spółdzielnia mieszkaniowa,
- towarzystwo budownictwa społecznego,
- wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych
   Premia remontowa przysługuje jeśli:
1. przedsięwzięcie prowadzi do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% I
2. wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia mieści się w przedziale 0,05 – 0,70, przy czym jeżeli wskaźnik ten przekracza 0,3 to zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię musi wynosić co najmniej 25%. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego

 W ramach audytu energetycznego mogą być rozpatrywane wszystkie przedsięwzięcia, które:
  -prowadzą do zmniejszenia zużycia lub start energii, np:
docieplanie (ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami)
wymiana lub remont okien,
zainstalowanie zaworów termostatycznych
zaizolowanie przewodów
zastosowanie automatyki pogodowej
modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody
zastosowanie wentylacji mechanicznej
  -powodują zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania energii, np.
zamiana źródła energii
zamiana nośnika energii
  -zamieniana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, np. zastosowanie kolektorów słonecznych
   Kredyt, zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa albo uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

   Kredyty na realizację inwestycji wykonywanych w ramach Ustawy są udzielana przez banki komercyjne, które podpisały odpowiednią umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Kredyty ta mają charakter komercyjny, czyli zarówno oprocentowanie, wymagane zabezpieczenia, jaki i opłaty i prowizje są ustalane przez banki oddzielnie i mogą różnić się pomiędzy sobą.
Aktualna lista banków udzielających kredytów na stronie:
BGK